نمودار جریان فرآیند تجزیه در اثر حرارت تایر

لاستیک ،پلاستیک و لوله های پلیمری » هلدینگ K.T.Gهمچنین این دستگاه قادر است دمای تغییر شکل حرارتی پلیمرها را نیز تعیین کند. .. تست محفظه اوزون لاستیک ها، نقش و جایگاه مهمی در زمینه تست تجزیه پلیمری ایفا می کند. . دستگاه MFI شاخص جریان مذاب پلیمرها این دستگاه جهت اندازه گیری سهولت جریان . به منظور بررسی اثر کشش بر جهت گیری مولكولی در حین فرآیند تولید لوله،.نمودار جریان فرآیند تجزیه در اثر حرارت تایر,اﻟﻒ - Aquatic Commonsﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ... ﻧﻤﻮدار. 3-4. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر. 74. ﻃﻮل دوره اﻧﺒﺎرداري در. -18 .. ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺠﻤﺎد و دوره اﻧﺒﺎرداري ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل در دﻣﺎي. Ċ. -18 .. اﺛﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻓﺮاﻳﻨﺪ دودي ﻛﺮدن .. اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺪار ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎ ﻟﺘﺎژ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز دارد.دانشکده علوم ارتباطات - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد .5, اثر پارامترهای هم زدن و دما روی کریستالیزاسیون کربنات کلسیم در فرآیند تزریق . 27, تحليل بهبود عملکرد حرارتی جابجايی نانوسيال آب اکسيدآهن در مجراهای دولوله ای .. سیمان پشت لوله های جداری با استفاده از نمودار CBL/VDL & USIT در یکی از چاههای .. عددی پارامترهای تاثیر گذار بر پرش هیدرولیکی در کانال مستطیلی با جریان آب.

طلب الإقتباس

تعليقات

آيين‌ نامه‌ حفاظتي مواد خطرناك‌ و مواد قابل‌ اشتعال و مواد قابل‌ انفجار

ح‌ - دود به‌ ذرات‌ جامد معلق‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ در اثر تراكم‌ گازها و يا تبخير فلزات‌ در . غيرمحدود دارد و ممكن‌ است‌ آن‌ را به‌ وسيله‌ ازدياد فشار و يا كاهش‌ حرارت‌ به‌ صورت‌ مايع‌ و يا .. هـ- در صورتي‌ كه‌ ژنراتور استيلن‌ داراي‌ كلاهك‌ متحرك‌ باشد تجزيه‌ كاربيد نبايد . ماده‌ 218: دستگاه‌هاي‌ مذكور در ماده‌ 216 بايد به‌وسيله‌ آب‌ خنك‌ شود و جريان‌ آب‌ در دستگاه‌ نمودار.

نمودار جریان فرآیند تجزیه در اثر حرارت تایر,

آيين‌ نامه‌ حفاظتي مواد خطرناك‌ و مواد قابل‌ اشتعال و مواد قابل‌ انفجار

ح‌ - دود به‌ ذرات‌ جامد معلق‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ در اثر تراكم‌ گازها و يا تبخير فلزات‌ در . غيرمحدود دارد و ممكن‌ است‌ آن‌ را به‌ وسيله‌ ازدياد فشار و يا كاهش‌ حرارت‌ به‌ صورت‌ مايع‌ و يا .. هـ- در صورتي‌ كه‌ ژنراتور استيلن‌ داراي‌ كلاهك‌ متحرك‌ باشد تجزيه‌ كاربيد نبايد . ماده‌ 218: دستگاه‌هاي‌ مذكور در ماده‌ 216 بايد به‌وسيله‌ آب‌ خنك‌ شود و جريان‌ آب‌ در دستگاه‌ نمودار.

: قابلیت انحلال مواد - دانشنامه رشد

اگر انحلال ماده حل شونده فرآیندی گرماده باشد، با افزایش دما ، انحلال پذیری ماده حل . دارد، بر تحریکات عصبی و سیستم جریان خون اثر گذاشته و ممکن است مرگ آور باشد.

ل ﮐﯿﻔﯽ ﮐﻮد آﻟﯽ ﮐﻨﺘﺮ - شهرداری اصفهان

واژه. ﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی. : ﮐﻮدآﻟﯽ، ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺘﺮوژن، ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ . ﺷﯿﺸﻪ، ﺳﻨﮓ، ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ، ﻻﺳﺘﯿﮏ، ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﺑﯽ اﺛﺮ را از ﻣﻮاد آﻟﯽ اوﻟﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﺪن، ﺟﺪا ﮐﺮد . ﺑﺮای .. ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت. در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ، . ﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ، وﯾﺮوﺳﻬﺎ و ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد؛ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ، ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن و درﺟﻪ. ﺣﺮارت .. ﺑﺮداﺷﺘﻪ و رﻧﮓ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار رﻧﮓ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . درﺟﻪ رﻧﮓ ﺑﻪ.

نمودار جریان فرآیند تجزیه در اثر حرارت تایر,

روش مناسب برای تولید پنیر - متون صنایع غذایی به زبان اصلی و ترجمه

براي سهولت اين كار از اين رابطه رياضي و بررسي ساده‌تر چگونگي تاثير تغييرات ... جريان مايع از بالا به سمت پايين برقرار مي‌شود و در اثر نيروي گريز از مركز كه در .. درحاليكه اگر محيط اسيدي باشد درصد مولكول تجزيه نشده در محيط زياد خواهد شد و .. و با استفاده از اين نمودار براي هر سيستم غذايي و فرآيند حرارتي قابل پيش‌بيني.

ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺎزي آﻟﯿﺎژﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪل - ResearchGate

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ . ﯾﺎ در اﺛﺮ ﺣﺮارت ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ،. ﺷﮑﻞ . ﻧﻮن ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻼﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ. ]5[ . ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ .. ﺗﻐﯿﯿﺮﻓﺮم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ .. for SMA and Finite Element Analysis.

نمودار جریان فرآیند تجزیه در اثر حرارت تایر,

جهت دریافت کتابچه راهنمای خدمات آزمایشگاهی بر روی این لینک کلیک .

ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺬاب .. درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدار ﺗﻨﺶ ﮐﺮﻧﺶ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪول اﻻﺳﺘﯿﮏ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻃﻮل ﺗﺎ. ﭘﺎرﮔﯽ . ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻮاد آزﻣﻮن از دﺳﺘﮕﺎه. ﮐﺎﻟﺮ. ي . ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ، ﺗﺼﻌﯿﺪ، اﺣﯿﺎء، و .. در اﺛﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺮژي ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎم دارد. .. ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ در ﺣﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ.

1396 اﺳﻔﻨﺪ 29 ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﻌﺎ

20 مارس 2018 . ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺗﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ .. اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ... ﻧﺘﯿﺠﻪ واردات ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ژاﭘﻨﯽ در ﺳ .. SWOT ANALYSIS ... ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﺟﺪاول ﻓﻮق ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ در ﺳﺎل ... ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاري در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻼن آن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ... ﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ.

کاتالوگ گروه مهندسی پلیمر و پلیمریزاسیون - دانشگاه تربیت مدرس

21 فوریه 2012 . رشته مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون. -1. دكترمحمدعلي .. همكار مجري در پروژة اصالح شيميائي سطح پودر تاير )دانشگاه اميرکبير،. 1831. (. .4.

تخریب حرارتی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

در این پروژه فرآیند تخریب حرارتی (پیرولیز) لاساتیک پلی‌بودتادین استاندارد . تجزیه و تحلیل حرارتی | . وجود اثر خودگرمایشیِ شدید در نمودارهای حرارت . . از تاثیر سرعت جریان مذاب بر روی انرژی فعال سازی و پهنای نمودار تخریب و تاثیر کمتر.

کتاب همراه هنرجو - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

عالوه بر این کتاب، کتاب همراه هنرجوی سال گذشته نیز می تواند در فرایند ... نمودار پراکنش دو کمیت، مجموعه اي از نقاط در صفحه مختصات است که طول و عرض هر. نقطه، داده ... پوشش داخلی سقف داخلی اتومبیل. Heat. گرما، حرارت. Heat set. تثبیت حرارتی ... Tire cord. نخ تایر. Tone on tone dying رنگرزی رنگ به رنگ. Torsion. پیچش.

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ

ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﻨﺼﺮي ﺑﻮدن، در ﻛﻨﺎر آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺮارﺗﻲ ﻛﻪ روش ﺗﻜ. ﻤﻴﻠﻲ ﺟﻬﺖ . اﺻﻮل ﺗﺠﺰﻳﺔ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ، ﺟﻠﺪ اول ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم. 1374. ، ص ... ﺑﺎ ﺛﺒﺖ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻟﺮزاﻧﻚ ﺣﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدار ﻧﻴﺮوي وارد ﺑـﺮ ﺳـﻮزن ﺣـﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ روﺑـﺶ. ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد .. ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻬﺎ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﻳﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ. AFM .. ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻬﺎي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﻧﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮازﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

جهت دریافت کتابچه راهنمای خدمات آزمایشگاهی بر روی این لینک کلیک .

ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺬاب .. درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدار ﺗﻨﺶ ﮐﺮﻧﺶ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪول اﻻﺳﺘﯿﮏ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻃﻮل ﺗﺎ. ﭘﺎرﮔﯽ . ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻮاد آزﻣﻮن از دﺳﺘﮕﺎه. ﮐﺎﻟﺮ. ي . ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ، ﺗﺼﻌﯿﺪ، اﺣﯿﺎء، و .. در اﺛﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺮژي ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎم دارد. .. ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ در ﺣﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ.

اصل مقاله - پژوهش نفت - پژوهشگاه صنعت نفت

5 ژانويه 2011 . واژه هاي كليدي: مبدل حرارتی، لوله پيچشی، الگوريتم طراحی. سريع، انتقال . انتقال حرارت در سمت پوسته و نحوه حركت جريان سيال. به ويژه در . انتقال حرارت شرکت دارند، اين اثر را تشديد می کنند. 1. TEMA. 2. . در يک فرآيند خاص و به صورت تک مرحله ای انجام .. شعاعی به نحوی خواهد بود که تاثیر مثبت روی فرآيندهای.

انرژی زیست توده | انجمن بهينه سازي مصرف انرژي ايران

ماکزیمم راندمان تبدیل انرژی خورشیدی در این فرآیند بین 5 تا 6 درصد است. . کشف و مهار آتش و استفاده از حرارت حاصل از سوزاندن چوب و خار و خاشاک; خروج گاز و اشتعال ناقص آن .. نمودار های ذیل با انواع کاربردهای انرژی زیست توده اشاره دارد . .. در واکنش گاههای پلاسمایی معمولاً در اثر تخلیه الکترونی یک جریان مستقیم بین آند و کاتد،.

پایگاه خبری شباویز - دانلود مقاله رایگان/ صنعت لاستيك سازی

26 آگوست 2017 . نماي مراحل يك تاير مورب الزاويه و اجزاي آن .. خميري شكل شدن مواد نيز در اثر اختلاط مي باشد. . درجه حرارت كلندرها به وسيله جريان آب كنترل مي شود. .. مستقيمي را ويسكوزيته و يا نرمي نمونه دارد نقاط مشخص شده روي نمودار عبارتند از: .. پخت دما بالا، براي قطعات لاستيكي در دماهاي بالا موجب تجزيه و شكستن اتصالات.

Untitled

شانزده، ۳۲۰ ص.: مصور، جدول، نمودار. . نام کتاب : مواد کامپوزیت با نگرشی بر روشهای نوین آنالیز حرارتی. تأليف : مهندس محمدرضا .. رفتار جریان . . مهمترین فرآیندهای انجام شده با روش قالبگیری باز. ١- روش لایه .. پایداری حرارتی (تجزیه در اثر حرارت) .

تخریب حرارتی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

در این پروژه فرآیند تخریب حرارتی (پیرولیز) لاساتیک پلی‌بودتادین استاندارد . تجزیه و تحلیل حرارتی | . وجود اثر خودگرمایشیِ شدید در نمودارهای حرارت . . از تاثیر سرعت جریان مذاب بر روی انرژی فعال سازی و پهنای نمودار تخریب و تاثیر کمتر.

روش مناسب برای تولید پنیر - متون صنایع غذایی به زبان اصلی و ترجمه

براي سهولت اين كار از اين رابطه رياضي و بررسي ساده‌تر چگونگي تاثير تغييرات ... جريان مايع از بالا به سمت پايين برقرار مي‌شود و در اثر نيروي گريز از مركز كه در .. درحاليكه اگر محيط اسيدي باشد درصد مولكول تجزيه نشده در محيط زياد خواهد شد و .. و با استفاده از اين نمودار براي هر سيستم غذايي و فرآيند حرارتي قابل پيش‌بيني.

ﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﭘﻮدر

ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻃﺮح. 95. ﻓﺼﻞ ﺳﻮم . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﺸﺮدن ﮔﺮم ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﺎﻟﻮرژي ﭘﻮدر. ﭘﻴﻮﺳﺖ. :4. ﭼﺸ .. ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺎده. ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻓﻠﺰي و ﺿﺎﻳﻌﺎت، ﻛﻨﺘﺮل ﺿﻌﻴﻒ. اﺑﻌﺎدي، ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ. ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰي و ﻧﻘﺎﺋﺺ. ﻓﻨﻲ، .. ﮔﺮﻓﺘﻪ،ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ. دردرﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺎﻻ ﻛﻤﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮازﻧﻘﻄﻪ. ذوب ﻗﻄﻌﻪ،ﺣﺮارت داده ﻣﻲ ﺷﻮ. ﻧﺪ . در اﺛﺮ .. ﺟﻬﺖ روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ، ﭼﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳ. ﺖ.

ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺎزي آﻟﯿﺎژﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪل - ResearchGate

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ . ﯾﺎ در اﺛﺮ ﺣﺮارت ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ،. ﺷﮑﻞ . ﻧﻮن ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻼﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ. ]5[ . ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ .. ﺗﻐﯿﯿﺮﻓﺮم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ .. for SMA and Finite Element Analysis.

تصفيه بيولوژيکي فاضلاب - Water and Wastewater Engineering .

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎده اﺳﺖ، وﻟﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ .. ﮐﺮوﻣﺎت اﺳﺖ، ﺣﺮارت داده ﻣﯽ. ﺷﻮد و ﮐﺮﺑﻦ اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ . ﻫﺎي آﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺎﺿﻼب ﺣﺬف ﻣﯽ ... و از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﻪ روي ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺛﺮ ﻣﯽ ... آن ﭼﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎﮐﺘﺮي.

Pre:قطب محوری جدا ld درام
Next:خانه ساخته شده جعبه سقوط کاوشگر طلا